021-91693204

گالری تصاویر

صفحه 1
بازرگانی
بازرگانی بازاریابی صنعتی، عقد قرارداد و بازرگانی
ساخت و تولید
ساخت و تولید ساخت و تولید فازهای مختلف
امکان سنجی
امکان سنجی پس از انجام مطالعات کافی انجام پروژه از دیدگاههای مختلف شامل: امکان سنجی ساخت، صرفه اقتصادی و قابلیت بازرگانی بررسی می شود.
مطالعه
مطالعه کارشناسان این شرکت برای انجام هر پروژه ابتدا مطالعات کافی انجام می دهند.